../
aio_read.c
aio_read64.c
aio_write.c
aio_write64.c
creat64.c
dl-fxstatat64.c
fstatfs64.c
fstatvfs.c
fstatvfs64.c
fxstat.c
fxstat64.c
fxstatat.c
fxstatat64.c
getdents.c
getdents64.c
getdirentries.c
getdirentries64.c
glob64.c
globfree64.c
internal_statvfs64.c
lio_listio.c
lio_listio64.c
lxstat.c
lxstat64.c
mmap.c
mmap64.c
open64.c
openat.c
openat64.c
readdir.c
readdir64.c
readdir64_r.c
readdir_r.c
sendfile64.c
statfs64.c
statvfs.c
statvfs64.c
xstat.c
xstat64.c